VIASAT BENDROSIOS MOBILAUS INTERNETO PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS

VIASAT BENDROSIOS MOBILAUS INTERNETO PASLAUGŲ TEIKIMO SĄLYGOS

Bendrosios nuostatos

Šiomis Bendrosiomis Mobilaus Interneto Paslaugų Teikimo Sąlygomis nustatomos Viasat teikiamų duomenų perdavimo paslaugų (toliau – Paslaugos) teikimo sąlygos (toliau – Sąlygos).
Paslaugos Klientui teikiamos tik užsisakius Viasat televizijos ir interneto paketą ir sudarius su Viasat sutartį. Klientui Paslaugos teikiamos tik kartu su televizijos paslaugomis. Sutartį sudaro šie dokumentai, su kuriais pasirašytinai supažindinamas Klientas: (i) Specialiosios sąlygos, kuriose aptariami Viasat televizijos ir interneto paketo terminai, taikomos kainos, nuolaidos, suteikiama įranga ir kiti klausimai (toliau – Specialios Sąlygos); (ii) Viasat sutarties tipinės sąlygos, kuriose aptariamos nuostatos, taikomos teikiant visas paslaugas, kurios sudaro Viasat televizijos ir interneto paketą, t.y. televizijos ir duomenų perdavimo paslaugos (toliau – Tipinės Sąlygos); (iii) šios Sąlygos, kurios taikomos tik duomenų perdavimo paslaugoms. Jei kyla kolizija tarp šių Sąlygų ir Specialių Sąlygų, taikomos Specialios Sąlygos. 

 

Paslaugų teikimas

Paslaugos Klientui bus pradėtos teikti per 3 darbo dieną nuo sutarties su Viasat pasirašymo dienos.
Viasat įsipareigoja suteikti kokybiškas Paslaugas visą parą visoje ryšio tinklo veikimo teritorijoje, tačiau tik Lietuvos Respublikoje. Klientas patvirtina, kad jam yra žinoma Paslaugų veikimo zona, taip pat jis yra informuotas, kad su naujausiais Paslaugų veikimo zonos žemėlapiais gali susipažinti internete adresu http://www.bite.lt/lt/about/network/coverage.
Klientui suteikiamas Paslaugų limitas per mėnesį, nurodomas Specialiose Sąlygose, kurį išnaudojus bus taikomas perdavimo spartos ribojimas iki 256 kbps. Kiekvieno mėnesio pirmą dieną duomenų limitas pradedamas skaičiuoti iš naujo ir panaikinamas greičio ribojimas. Persiunčiami duomenys Lietuvos Respublikoje apvalinami 100KB tikslumu.
Duomenų perdavimo greitis priklauso nuo Kliento buvimo vietoje esančios duomenų perdavimo technologijos ir jo naudojamos įrangos: GPRS tinkle – nuo 0 kbps iki 48 kbps, EDGE – nuo 0 kbps iki 238 kbps, UMTS – nuo 0 kbps iki 384 kbps, HSPA+ – nuo 0 kbps iki 21Mbps, DC-HSPA+ nuo 0 kbps iki 42 Mbps, LTE – nuo 0 iki 150 Mbps, LTE-Advanced nuo 0 iki 300 Mbps. Reali užtikrinama paketinio duomenų perdavimo sparta priklauso nuo naudojamos prisijungimo prieigos ir tinklo apkrovimo būklės konkrečioje vietoje ir konkrečiu laiku. Minimalus vidutinis Paslaugos užtikrinamas greitis yra apie 16 kbps.
Paslaugos pateikiamumas - 95%. Paslaugos pateikiamumas – laikotarpis, skaičiuojamas per mėnesį, kada Klientui užtikrinama galimybė naudotis Paslaugomis. Techninės profilaktikos laikas, vertinant Paslaugų pateikiamumą, nėra įskaičiuojamas į Paslaugų neteikimo laikotarpį.
Esant Paslaugų teikimo sutrikimams, Klientas gali pranešti apie tai telefonu (8 5) 236 3365 (kasdien 8.00 – 24.00 val.). Paslaugų teikimo sutrikimus Viasat įsipareigoja pašalinti nedelsiant, bet kokiu atveju ne ilgiau nei per 2 darbo dienas nuo pranešimo pateikimo dienos.
Viasat įsipareigoja tinklo profilaktikos darbus atlikti mažiausios tinklo apkrovos valandomis.
Viasat garantuoja ryšio slaptumą bei duomenų apsaugą.
Viasat suteikus netinkamas Paslaugas Viasat įsipareigoja atlyginti tik tiesioginius nuostolius (išlaidas), patirtus dėl negautų ar nekokybiškų Paslaugų. Nuostoliai atlyginami suteikiant nemokamų Paslaugų už sumą, lygią nuostolių dydžiui. Negautos pajamos ir kiti netiesioginiai nuostoliai nebus atlyginami.
Klientas gali naudotis Paslaugomis tik savo asmeniniais tikslais.
Klientas įsipareigoja užtikrinti, kad naudojantis Paslaugomis bus imtasi visų įmanomų priemonių, kad naudojamame kompiuteryje nebūtų žalingų programų ir/arba virusų, kurie galėtų neigiamai veikti Kliento ir kitų tinkle esančių vartotojų Paslaugų naudojimą.
Viasat turi teisę Paslaugų teikimui pasitelkti trečiuosius asmenis, už kurių veiksmus pilnai atsako Klientui.

 

SIM kortelės ir Įrangos suteikimas

Klientui kartu yra parduodama įranga, kuri yra būtina Paslaugoms teikti. Įrangos pardavimo sąlygos yra aptartos Specialiose Sąlygose.
Minimalūs reikalavimai Kliento techninei ir programinei įrangai: (i) mobiliojo ryšio duomenų perdavimo įranga, palaikanti EGPRS/GPRS/GSM 900/1800 ir/arba HSDPA/UMTS ir/arba LTE/LTE-Advanced (pastaruoju atveju reikalinga ir naujo tipo, šias technologijas palaikanti, SIM kortelė) technologijas; (ii) kompiuteris, planšetinis kompiuteris, telefonas ar kitas įrenginys su legalia operacine sistema, kurioje įdiegtas TCP/IP protokolas bei papildoma programinė įranga, užtikrinanti prisijungimą prie mobilaus interneto tinklo; (iii) naudojamas kompiuteris turi būti suderinamas su mobiliojo ryšio įranga, taip pat, kompiuterio operacinė sistema suderinama su mobiliojo ryšio įrangos programine įranga; (iv) užtikrinti, jog naudojamas kompiuteris turi pakankamai resursų (procesoriaus spartos, operatyviosios atminties, standžiojo disko talpos) mobiliojo interneto paslaugos patikimam veikimui.
Dėl gamybos defekto netinkamą naudoti SIM kortelę ar įrangą Viasat pakeis savo sąskaita. Įrangai suteikiama garantija, kurios sąlygos pateikiamos kartu su įranga garantiniame talone. Garantiniame talone numatyta tvarka Viasat atlieka garantinę įrangos priežiūrą, aptarnavimą, remontą bei keitimą, bei apmoka jos taisymo ir keitimo išlaidas, nebent buvo įrodyta, kad įranga buvo sugadinta dėl Kliento kaltės ar nerūpestingumo. Jeigu įranga remontuojama ar keičiama ne dėl Kliento kaltės, Klientas nemoka abonentinio mokesčio už laikotarpį nuo įrangos pateikimo remontui dienos iki gedimo pašalinimo / įrangos pakeitimo dienos (įskaitytinai). Jei įranga yra remontuojama keičiama dėl Kliento kaltės, abonentinis mokestis yra skaičiuojamas. Sugedus įrangai ir/ar SIM kortelei Klientas turi kreiptis į Viasat (8 5) 236 3365 (kasdien 8.00 – 24.00 val.).

 

Paslaugų teikimo stabdymas

Klientas turi teisę sustabdyti Paslaugų teikimo laikinai.
Viasat turi teisę be išankstinio įspėjimo laikinai apriboti Paslaugas, jei: (i) Klientas vėluoja sumokėti daugiau nei 30 dienų nuo datos, nurodytos pateiktoje sąskaitoje (ii) Klientas Paslaugomis naudojasi tokiu būdu, kuris kelia grėsmę tinklui ar kitaip riboja kitų klientų galimybę naudotis Paslaugomis. Viasat taip pat gali stabdyti Paslaugų teikimą reaguodamas į saugumo incidentus arba į grėsmes viešųjų ryšių tinklų ir (ar) viešųjų elektroninių ryšių paslaugų saugumui ir vientisumui. Viasat dės maksimalias pastangas, kad taip sustabdytų Paslaugų teikimas bus atnaujintas kaip galima greičiau.
Atnaujinus Paslaugų teikimą, kuris buvo sustabdytas dėl Kliento kaltės, Klientas privalo sumokėti atnaujinimo mokestį, numatytą Specialiose Sąlygose.

 

Apmokėjimas

Paslaugų kaina yra įtraukta į Viasat televizijos ir interneto paketo abonentinį mokestį ir turi būti mokama Tipinių Sąlygų nustatyta tvarka. Visi Klientui taikomi mokesčiai yra nurodomi Specialiosiose Sąlygose.
Klientui kredito limitas nėra nustatomas.
Klientui neatsiskaičius laiku, už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną skaičiuojami 0,04 procento dydžio delspinigiai nuo visos laiku nesumokėtos sumos. Jei Klientas vėluoja atsiskaityti daugiau nei 7 dienas, skaičiuojamas ir skolos administravimo mokestis.

 

Asmens duomenys

Kliento asmens duomenys gali būti naudojami Paslaugų ir atsiskaitymų už suteiktas Paslaugas apskaitos, asmens mokumo vertinimo, įsiskolinimo valdymo bei tiesioginės rinkodaros tikslais.
Viasat taip pat tvarko šiuos srauto duomenis: telekomunikacijų įvykio data ir laikas, kliento telefono numeris, telefono ryšio numeris, į kurį nukreiptas skambutis, tarptautinis judriojo ryšio įrangos identifikatorius (IMEI),  duomenų kiekis, taip pat kitus duomenis, numatytus Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatyme. Srauto duomenys tvarkomi 6 (šešis) mėnesius nuo ryšio datos, išskyrus atvejus, kai sąskaita yra teisėtai užginčyta arba duomenys yra reikalingi įsiskolinimams išieškoti, taip pat kitais minėtame įstatyme numatytais atvejais.
Klientas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę bet kada susipažinti su savo asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, taip pat įstatymų nustatyta tvarka turite teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.

 

Sąlygų keitimas

Viasat turi teisę keisti šias Sąlygas informavus Klientą prieš mėnesį: (i) pasikeitus rinkos sąlygoms ar rinką reguliuojantiems teisės aktams, taip pat esant kitoms objektyvioms priežastims; (ii) Lietuvos Respublikos atsakingoms institucijoms priėmus sprendimus, kuriais bus pakeisti Sutarties pasirašymo dieną taikomi nacionaliniai ar tarptautiniai mokesčiai, rinkliavos ar bet kokios kitos piniginės prievolės, susijusios su Viasat ūkine komercine veikla ar teikiamų paslaugų bei parduodamų prekių apmokestinimu, Viasat turi teisę atitinkamai pakeisti pagal Specialiąsias sąlygas teikiamų paslaugų kainą, tačiau ne daugiau, nei ją paveikė pasikeitusios aplinkybės. Tokiu atveju kainų pasikeitimas nebus laikomas paslaugų teikimo sąlygų ar kainų pakeitimu.

 

Sutarties pabaiga

Klientas turi teisę, ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas, pateikęs rašytinį pranešimą nutraukti Sutartį su Viasat, tuomet jam nėra teikiama nei viena Viasat televizijos ir interneto paketo paslauga. Paslaugos jam nėra teikiamos atskirai, o tik kartu su televizijos paslaugomis, kaip Viasat televizijos ir interneto paketo dalis.
Nutraukus sutartį ne dėl Viasat kaltės Klientas privalo atsiskaityti su Viasat Tipinėse Sąlygose nustatyta tvarka.
Viasat turi teisę nutraukti sutartį Tipinėse Sąlygose nustatyta tvarka.

 

Baigiamosios nuostatos

Ginčus, susijusius su Sutartimi, šalys sieks išspręsti derybų keliu. Jei Viasat siūlomas taikus ginčo sprendimo būdas nėra priimtinas Klientui, Klientas turi teisę kreiptis į Ryšių reguliavimo tarnybą arba į teismą.

Antenos įrengimas

Sužinokite, kaip montuojama palydovinė antena

Imtuvai

Išsirinkite vieną iš modernių imtuvų

Standartinis kainynas

Susipažinkite su standartinėmis paslaugų kainomis

Uždaryti

GAUKITE ASMENINĮ VIASAT PASIŪLYMĄ

Jei norite įsigyti VIASAT išskirtinėmis sąlygomis, palikite savo kontaktus ir mes Jums paskambinsime darbo dienomis per 24 val.