VIASAT SUTARTIES TIPINĖS SĄLYGOS

VIASAT sutarties tipinės sąlygos

(galioja nuo 2018 05 25)
 

1. Sąvokos

1.1. Abonentinis mokestis – mokestis, mokamas už Priėmimo teises. Minimalaus laikotarpio metu mokamas Sutartyje nurodytas Abonentinis mokestis. Pasibaigus Minimaliam laikotarpiui taikomas Abonentinis mokestis, nurodytas Kainyne, kuris yra galiojantis tuo metu, kai baigiasi Minimalus laikotarpis;

1.2. Aktyvavimo mokestis – vienkartinis mokestis už Sutarties sudarymą ir Kliento prijungimą prie televizijos programų priėmimo sistemos, nurodytas Specialiose sąlygose. Šis mokestis taip pat mokamas naujai užsisakant Papildomas paslaugas ir / ar Papildomą abonementą;

1.3. Įranga – skaitmeninis televizijos programų signalo, perduodamo per palydovą, imtuvas su arba be papildomos įrangos;

1.4. Kainynas – galiojantis Viasat kainynas, skelbiamas Viasat interneto svetainėje adresu www.viasat.lt, Kliento internetinėje paskyroje „Mano Viasat“. Minimalaus laikotarpio metu Kliento visi mokami mokesčiai yra nurodyti Specialiose sąlygose ir tik pasibaigus Minimaliam laikotarpiui Klientui yra taikomi Kainyne nurodyti mokesčiai, tol kol Klientas nesudaro atskiro susitarimo dėl naujo plano naujam Minimaliam laikotarpiui arba nutraukia Sutartį;

1.5. Kiti mokesčiai – mokesčiai, kurie taikomi Klientui už atskirai užsakytas paslaugas ir kurių dydis nurodytas Kainyne.

1.6. Klientas – asmuo, sudaręs Sutartį su Viasat;

1.7. Kortelė – kodavimo vienetas, kuris, įdiegtas į Įrangą, leidžia Klientui priimti koduotas televizijos programas;

1.8. Kortelės aptarnavimo mokestis – kortelės aptarnavimo mokestis už naudojimąsi Kortele, kurio dydis nurodytas Specialiose sąlygose;

1.9. Lengvata – Sutartyje nurodyta nuolaida, kurią gauna Klientas, įsipareigojęs naudotis Viasat paslaugomis tam tikrą Minimalų laikotarpį arba kitomis sutartomis sąlygomis, įskaitant (bet neapsiribojant) nuolaidą Abonentiniam mokesčiui, Kortelės aptarnavimo mokesiui, nemokamoms paslaugoms (pavyzdžiui, montavimui) arba kitą nuolaidą;

1.10. Lengvata įrangai – Sutartyje nurodyta nuolaida Įrangos įsigijimui už mažesnę kainą nei Kainyne nurodytas kainas, kurią gauna Klientas, įsipareigojęs naudotis Viasat paslaugomis tam tikrą Minimalų laikotarpį arba kitomis sutartomis sąlygomis;

1.11. Minimalus laikotarpis – trumpiausias bet kurios paslaugos naudojimo laikotarpis, nurodytas Specialiosiose sąlygose, prasidedantis po Sutarties sudarymo, kurio metu gali būti taikomos tam tikros Lengvatos, Lengvatos įrangai ir / ar specialios sąlygos. Į Minimalų laikotarpį neįeina laikotarpis, kurio metu buvo remontuojama ar keičiama Kortelė ir/arba Įranga dėl Kliento kaltės, bei laikotarpiai, kuriuo buvo sustabdytas paslaugų teikimas dėl Kliento kaltės ar Kliento iniciatyva sustabdytas paslaugų teikimas, kaip tai numato Sutarties 10.5 punktas;

1.12. Mokestis už Kortelės keitimą, remontą, pametimą ir (ar) sugadinimą – mokestis už Kortelės pakeitimą ir / ar remontą, kai kortelė yra keičiama, arba mokestis už pamestą ar sugadintą kortelę, kai pasibaigus Sutarčiai Klientas negali grąžinti kortelės Viasat. Mokesčio dydis nurodytas Specialiose sąlygose;

1.13. Paketas – Kliento pasirinktas ir Specialiosiose sąlygose nurodytas televizijos programų rinkinys, kurį sudaro programos, skelbiamos Viasat interneto svetainėje adresu www.viasat.lt bei klientų aptarnavimo skyriuose;

1.14. Papildomas abonementas – sutartis ar priedas prie šios Sutarties, kurią sudarius Klientui išduodamos papildomos Kortelės ir Įranga ar jos dalis, leidžianti Kliento gyvenamojoje vietoje priimti Viasat Paketą keliose vietose;

1.15. Papildomos paslaugos – papildomai Kliento užsakomos paslaugos ar atskirų TV programų priėmimo teisės, kurios teikiamos tik Klientams, užsisakiusiems Paketą su ne mažiau kaip 40 programų, nebent Viasat sprendimu, minimalus TV programų kiekis būtų sumažintas;

1.16. Priėmimo teisės – televizijos ir radijo programų priėmimo teisės, kurios Klientui suteikiamos perduodant reikiamus duomenis į jo Kortelę per palydovą;

1.17. Priėmimo teisių atnaujinimo mokestis – mokestis, taikomas už Priėmimo teisių atnaujinimą, kai teisės buvo apribotos dėl Kliento kaltės, kurio dydis nurodytas Specialiose sąlygose;

1.18. Specialiosios sąlygos – Sutarties pirmajame puslapyje išdėstytos sąlygos, kurios buvo individualiai aptartos ir suderintos su Klientu;

1.19. Sutartis – Viasat ir Kliento sutartis dėl Viasat Paketų priėmimo teisių (įskaitant Specialiąsias ir Tipines sąlygas, o taip pat priedus ar pakeitimus);

1.20. Šalys – Klientas ir Viasat, kartu arba atskirai;

1.21. Viasat – AS „TV Play Baltics“, reg. Estijos Respublikoje -10308880, PVM k. LT100001143412, buveinės adresas: Peterburi tee 81, Talinas 11415, Estijos Respublika, tel. +372 6220 200, banko rekvizitai: sąskaitos Nr. LT677300010000196827, AB „Swedbank“; Klientų aptarnavimo centras (8.00- 22.00 val.) tel. 8~5 236 33 65, info@viasat.lt.

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Šiomis Tipinėmis sąlygomis nustatoma Viasat paslaugų teikimo, Kortelės bei Įrangos Klientui suteikimo tvarka Lietuvos Respublikoje.

2.2. Klientu gali tapti ne jaunesnis kaip 18 metų fizinis asmuo, nuolat gyvenantis Lietuvos Respublikoje (jeigu šis asmuo yra užsienietis, jis privalo turėti leidimą gyventi, o jeigu asmuo yra Europos Sąjungos valstybės narės pilietis, jis privalo turėti ES valstybės narės piliečio leidimą gyventi).

2.3. Klientui skirtą informaciją Viasat siunčia Sutartyje nurodytu Kliento adresu arba pateikia elektroniniu paštu arba trumpąja SMS žinute. Apie pasikeitusį adresą Klientas privalo raštu pranešti Viasat. Naujasis adresas pradedamas naudoti per 7 dienas po to, kai Viasat gauna atitinkamą rašytinį Kliento pranešimą.

2.4. Viasat turi teisę atsisakyti sudaryti Sutartį, jeigu Viasat kyla pagrįsti įtarimai dėl Kliento mokumo.

3. Kortelės nuosavybės teisė ir Kortelės naudojimas

3.1. Kortelė yra Viasat nuosavybė. Klientas turi teisę naudotis Kortele Sutartyje nustatytomis sąlygomis.

3.2. Kortelė Klientui pateikiama registruotu laišku arba kartu su Įranga. Kortelę galima naudoti tik iš Viasat įsigytoje ir VideoGuard sąlyginės prieigos sistemoje veikiančioje Įrangoje, kuri su Kortele sudaro vieningą iškodavimo vienetą.

3.3. Klientui paslaugos pradedamos teikti ne vėliau kaip per 6 valandas nuo Kortelės aktyvavimo. Norėdamas aktyvuoti Kortelę, Klientas pirmiausia turi susimontuoti Įrangą pats arba užsakyti šią paslaugą iš Viasat, įdėti Kortelę į imtuvą ir aktyvuoti Kortelę pagal su Kortele pateiktą instrukciją. Kortelės neaktyvavimas ar nesinaudojimas ja neatleidžia Kliento nuo mokėjimų 8 skyriuje nustatyta tvarka.

3.4. Viasat turi teisę įspėjus prieš 14 dienų pareikalauti grąžinti Kortelę tam, kad ji galėtų būti pakeista kita Kortele.

3.5. Sutrikus paslaugų teikimui, Klientas apie tai informuoja Viasat nedelsiant tel. 8~5 236 33 65 arba e.paštu info@viasat.lt.

4. Atsakomybė už Kortelę

4.1. Sutartis suteikia Klientui teisę naudoti Kortelę tik asmeniniams poreikiams tenkinti ir tik savo namų ūkyje Lietuvos Respublikos teritorijoje, Sutartyje nurodyto Paketo priėmimui. Kitu būdu ar tikslais naudoti Kortelę yra draudžiama. Norėdamas priimti Viasat Paketą keliose vietose, Klientas turi įsigyti Papildomą abonementą. Nutraukus Sutartį Klientas privalo grąžinti Kortelę Viasat.

4.2. Klientas privalo rūpintis Kortele, užtikrinti jos saugumą ir tinkamai ją naudoti bei laikyti. Klientas nedelsdamas privalo raštu pranešti Viasat klientų aptarnavimo centrui apie Kortelės praradimą, vagystę, sugadinimą arba defektą, kai tik apie tai sužino ir grąžinti sugadintą ir (arba) neveikiančią Kortelę. Jeigu Kortelė pametama, pavagiama ar negrąžinama nutraukus Sutartį, Viasat turi teisę reikalauti iš Kliento sumokėti Specialiose sąlygose nustatytą mokestį už naujos Kortelės išdavimą arba Kortelės negrąžinimą.

4.3. Gavęs Kortelę, Klientas privalo nedelsiant patikrinti jos veikimą ir esant defektui pranešti Viasat. Jei Klientas per 7 dienas nuo Kortelės gavimo nepraneša apie defektus, laikoma, kad Kortelė tinkama naudojimui. Jei vėliau Kortelė neveikia dėl vartotojo kaltės (mechaninių, terminių ar kitokių pažeidimų), Viasat turi teisę reikalauti iš Kliento Mokesčio už Kortelės remontą ar keitimą.

4.4. Viasat išduoda Klientui sutaisytą arba pakeistą Kortelę per 10 darbo dienų po to, kai gauna rašytinį Kliento pranešimą apie Kortelės praradimą ar vagystę arba gauna neveikiančią Kortelę.

4.5. Jeigu Kortelė remontuojama ar keičiama ne dėl Kliento kaltės, Klientas nemoka Abonentinio mokesčio už laikotarpį nuo Kortelės pateikimo remontui dienos iki gedimo pašalinimo / Kortelės išsiuntimo Klientui dienos (įskaitytinai).

5. Paketai

5.1. Kortelė suteikia Klientui teisę priimti Sutartyje nurodytą Paketą. Viasat turi teisę atsižvelgdama į ekonomines bei rinkos aplinkybes komplektuoti ir keisti Paketus nurodydama šių pakeitimų priežastis bei ne vėliau kaip prieš 30 dienų informuodama Klientą apie pasikeitusias sąlygas.

5.2. Viasat, atsižvelgdama į teisines, ekonomines bei rinkos aplinkybes (įskaitant, bet neapsiribojant, jei keičiasi Viasat taikomi mokesčiai, kainos ir reguliacinė aplinka, kai kanalų transliuotojai pakeičia transliavimo sąlygas ir terminus ir pan.) turi teisę vienašališkai keisti Sutartyje nustatytą Paketų turinį (televizijos programų rinkinį), televizijos programų skaičių, Paketų pavadinimus, nurodydama šių pakeitimų priežastis bei informuodama Klientą ne vėliau nei prieš 30 dienų. Klientas taip pat yra informuojamas, kad Paketo sudėtis gali kisti dėl įgaliotų institucijų priimtų sprendimų, kuriais gali būti stabdomas televizijos programos ar jos dalies priėmimas Lietuvos Respublikoje. Institucijai priėmus sprendimą stabdyti programos ar jos dalies priėmimą Klientas televizijos ar jos programos dallies nebematys, o kitos Sutarties sąlygos liks galioti nepakeistos.

5.3. Jeigu Klientas pasirinko Paketą, kuriam taikoma Lengvata, Klientas neturi teisės jo keisti į mažesnį Paketą, kol nepasibaigs Minimalus laikotarpis. Klientas bet kada gali pakeisti savo turimą Paketą į didesnį, sudarant naują Sutarties priedą.

6. Įranga

6.1. Sudarius Sutartį, Viasat suteikia Klientui Įrangą, kuri gali būti perduodama Kliento nuosavybėn arba nuomojama. Konkrečios sąlygos yra numatytos Specialiose sąlygose. Perduodant Įrangą Kliento nuosavybei jai gali būti suteikiama Lengvata Įrangai, nurodyta Specialiosiose sąlygose.

6.2. Minimalaus laikotarpio metu, net ir pratęsus sutartį naujam Minimaliam laikotarpiui, Viasat atlieka garantinę Įrangos priežiūrą, aptarnavimą, remontą bei keitimą, bei apmoka jos taisymo ir keitimo išlaidas, nebent buvo įrodyta, kad Įranga buvo sugadinta dėl Kliento kaltės. Jeigu Įranga remontuojama ar keičiama ne dėl Kliento kaltės, Klientas nemoka Abonentinio mokesčio už laikotarpį nuo Įrangos pateikimo remontui dienos iki gedimo pašalinimo / Įrangos pakeitimo dienos (įskaitytinai).

6.3. Klientas Įrangą gali susimontuoti pats arba užsisakyti montavimo paslaugą iš Viasat.

6.4. Jei Klientui Įranga yra nuomojama Klientas yra atsakingas už Įrangos grąžinimą po nuomos laikotarpio, numatyto Specialiose sąlygose, pabaigos ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų po laikotarpio pabaigos. Klientui negrąžinus Įrangos per nustatytą laikotarpį Klientas įsipareigoja sumokėti Įrangos likutinę kainą, nurodytą Specialiose sąlygose.

7. Intelektinės nuosavybės teisių apsauga

7.1. Klientas garantuoja ir užtikrina, kad nei jis, nei trečiasis asmuo nesinaudos Klientui perduota Kortele arba joje esančia informacija tokiu būdu, kuris pažeistų autorių teises ar kitą intelektinę nuosavybę reglamentuojančius teisės aktus. Klientas informuotas ir žino, kad intelektinės nuosavybės teisių pažeidimas užtraukia civilinę, administracinę arba baudžiamąją atsakomybę. Klientui pažeidus šią nuostata Klientas įsipareigoja sumokėti 1 000 EUR baudą ir padengti bet kuriuos kitus Viasat nuostolius, įskaitant ir negautas pajamas, kurių nepadengia bauda.

8. Mokėjimai ir atsiskaitymo tvarka

8.1. Kliento mokamų Kortelės aptarnavimo ir Abonentinio mokesčių dydis Minimaliu laikotarpiu yra nustatytas Sutartyje. Po Minimalaus laikotarpio pasibaigimo galioja Kainyne nustatytas mokesčių ir įmokų dydis. Klientui kredito limitas nėra nustatomas.

8.2. Mokesčius ir įmokas (įskaitant Kortelės aptarnavimo ir abonentinį mokesčius) Klientas gali mokėti dviem būdais – už suteiktas paslaugas arba iš anksto pagal Viasat pateiktą sąskaitą. Mokėjimų tipas, dažnumas (laikotarpis) ir kitos sąlygos nustatytos Specialiosiose sąlygose. Sąskaitų apmokėjimo terminas yra nurodytas sąskaitose. Sąskaita laikoma apmokėta nuo to momento, kai mokėjimo suma patenka į sąskaitoje nurodytą Viasat banko sąskaitą. Dėl negautos (negautų) sąskaitos (sąskaitų) Klientas neatleidžiamas nuo prievolės sumokėti laiku. Informaciją apie sąskaitoje nurodytą sumą Klientas gali sužinoti iš Viasat klientų aptarnavimo centro telefonu tel. 8~5 236 33 65.

8.3. Klientui neatsiskaičius su Viasat iki datos, nurodytos pateiktoje sąskaitoje, Viasat siunčia priminimą Klientui apie pradelstą mokėjimą elektroniniu laišku arba trumpąja žinute. Nuo nurodyto atsiskaitymo termino praėjus ne daugiau kaip 20 dienų, Viasat informuoja Klientą apie Kliento Priėmimo teisės apribojimą elektroniniu laišku arba trumpąja žinute. Viasat taip pat turi teisę perduoti visus Kliento duomenis UAB „Creditinfo Lietuva“, skolininkų registrui arba kitoms skolininkų duomenų bazes administruojančioms bendrovėms, bei skolų išieškojimus atliekančioms bendrovėms, teisės aktų numatyta tvarka. Priėmimo teisės yra atnaujinamos Klientui visiškai padengus įsiskolinimą. Už Priėmimo teisių atnaujinimą Klientui yra taikomas Priėmimo teisių atnaujinimo mokestis, nurodytas Specialiose sąlygose. Klientui vėluojant sumokėti daugiau nei 30 dienų, nuo trisdešimt pirmos dienos Viasat turi teisę (i) nutraukti Sutartį, įspėjus Klientą apie tai raštu prieš 7 kalendorines dienas, bei (ii) reikalauti nuostolių atlyginimo, įskaitant Lengvatos ir / ar Lengvatos Įrangai grąžinimo bei išlaidų, susijusių su nesumokėtų sumų išieškojimu. Paslaugų teikimo sustabdymas dėl įsiskolinimo neatleidžia Kliento nuo pareigos mokėti jam priklausančius mokesčius.

8.4. Jeigu dėl Viasat kaltės nutrūksta TV programų transliacija daugiau nei 72 val. iš eilės, Klientas turi teisę nemokėti Abonentinio mokesčio už laikotarpį, kurį Klientas negalėjo tinkamai naudotis Viasat paslaugomis. Gedimas fiksuojamas Klientui apie jį pranešus telefonu 85 236 3365. Viasat atlygina Klientui tiesioginius nuostolius, atsiradusius dėl TV programų transliacijos nutrūkimo, suteikdamas nuostolių dydžio kreditą naudojimuisi paslaugomis, jei Klientas kreipiasi į Viasat ir pateikia atitinkamus įrodymus, pagrindžiančius jo patirtus nuostolius.

9. Atsakomybė

9.1. Viasat atsako tik už tyčinį Sutarties pažeidimą arba pažeidimus, kilusius dėl didelio neatsargumo. Viasat neatlygina žalos, kurią Klientas patiria dėl streiko, gaisro, oro sąlygų, televizijos programų gamintojų ar transliuotojų veiksmų ar neveikimo, techninių gedimų arba kitų Viasat nekontroliuojamų aplinkybių.

10. Sutarties terminas ir nutraukimas

10.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja, kol kuri nors šalis ją nutraukia. Komercinės sąlygos galioja Minimalų terminą, kuris numatytas Specialiose sąlygose arba atskiruose prieduose. Jei Klientas su Viasat sudaro papildomą susitarimą, jis įsigalioja sekančią dieną po Minimalaus termino pabaigos, arba pasirašymo dieną, jei Minimalus terminas yra pasibaigęs. Klientui yra paaiškinama, kad Sutartis lieka galioti ir pasibaigus Minimaliam laikotarpiui ir paslaugos yra teikiamos pagal tuo metu galiojantį Kainyną, kuris gali skirtis nuo komercinių sąlygų, numatytų Specialiose sąlygose. Klientas taip pat supranta, kad pasibaigus Minimaliam terminui jis gali bet kada kreiptis į Viasat dėl jam teikiamo naujo terminuoto pasiūlymo ir sudaryti papildomą susitarimą dėl naujo Minimalaus laikotarpio ir naujų komercinių sąlygų.

10.2. Klientas turi teisę vienašališkai nutraukti:

10.2.1. Sutartį, apie tai raštu įspėjęs Viasat ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas, pilnai atsiskaitęs su Viasat, kai Klientui nėra nustatytas Minimalus laikotarpis.

10.2.2. Sutartį nepasibaigus Minimaliam laikotarpiui Klientas gali nutraukti apie tai raštu įspėjęs Viasat ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų, pilnai atsiskaitęs su Viasat ir gražinęs Viasat suteiktos Lengvatos ir/ar Lengvatos Įrangai dalį, proporcingą likusiam Minimaliam laikotarpiui. Jei Klientui buvo suteikta Abonentinio mokesčio Lengvata, Klientas privalo grąžinti suteiktos lengvatos dalį – t.y. sumokėti pilną abonentinio mokesčio kainą už laikotarpį, kurį naudojosi Lengvata. Kliento avansu sumokėtos sumos yra įskaitomos kaip Abonentinis mokestis už laikotarpį, kurį Klientui buvo faktiškai suteiktos paslaugos iki Sutarties nutraukimo dienos. Jeigu avansu sumokėtos sumos nepadengia visos mokėtinos sumos, Klientas turi sumokėti Viasat likusią įsiskolinimo sumą. Jeigu avansu sumokėtos sumos viršija mokesčio ir (arba) įmokų sumą už Klientui per tą laikotarpį faktiškai suteiktas paslaugas, Viasat turi teisę išankstinės įmokos likutį įskaityti su Kliento mokėtinomis sumomis (Lengvatomis). Suma, likusi po tokio įskaitymo, Kliento rašytiniu pareikalavimu grąžinama Klientui.

10.3. Klientas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, informavęs apie tai raštu Viasat ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas, jei Viasat iš esmės pažeidžia šią Sutartį, Viasat pakeitus Sutarties sąlygas, jei tokie pakeitimai iš esmės pablogino Kliento padėtį, ir / ar padidinus Sutartyje nurodytų mokesčių dydžius, kaip tai numatyta 11.3 nuostatoje. Jei Sutartis nutraukiama nepasibaigus Minimaliam laikotarpiui, Klientas turi teisę neatlygintinai grąžinti Įrangą Viasat arba pasilikti ją, sumokėdamas Viasat suteiktos Lengvatos Įrangai dalį, proporcingą likusiam Minimaliam laikotarpiui.

10.4. Viasat turi teisę vienašališkai, įspėjusi Klientą raštu prieš 7 kalendorines dienas, nutraukti Sutartį bei nutraukti Kliento Priėmimo teises, jei Klientas, sudarydamas Sutartį, pateikia melagingus duomenis, jeigu Klientas vėluoja įvykdyti Sutartyje numatytą piniginį įsipareigojimą daugiau kaip 30 dienų ar padaro kitą esminį Sutarties pažeidimą. Jei Klientas pažeidžia intelektinės nuosavybės teises, Viasat turi teisę vienašališkai, įspėjusi Klientą elektroniniu paštu arba trumpąja žinute prieš 3 kalendorines dienas, nutraukti Sutartį bei Kliento Priėmimo teises. Nutraukus Sutartį šiame straipsnyje minimais pagrindais, Klientas įsipareigoja sugrąžinti Viasat visas jam suteiktas Lengvatas (taip pat Lengvatą Įrangai) bei atlyginti Viasat nuostolius, patirtus dėl Kliento padaryto pažeidimo

10.5. Klientas turi teisę po 6 mėnesių nuo Minimalaus laikotarpio pradžios per kalendorinius metus vieną kartą sustabdyti Priėmimo teises laikotarpiui iki 90 dienų, raštu pranešęs Viasat apie savo ketinimą ne vėliau kaip prieš 15 dienų. Laikas, kuriam Priėmimo teisės buvo sustabdytos, į Minimalaus laikotarpio laiką neįskaičiuojamas ir šis laikotarpis atitinkamai pailginamas.

10.6. Nutraukęs Sutartį Klientas privalo ne vėliau kaip per 15 dienų nuo Sutarties termino pabaigos grąžinti Kortelę Viasat. Kortelė grąžinama ją atsiunčiant į Viasat, adresu – Viasat, pašto dėžutė 145, LT-01003 Vilnius. Vėluojant grąžinti Kortelę, Viasat turi teisę reikalauti iš Kliento sumokėti baudą, numatytą Specialiosiose sąlygose.

11. Tipinių sąlygų ir Kainyno keitimas

11.1. Siekdama apsaugoti savo ar trečiųjų asmenų teises į TV programas ir (arba) dėl ekonominių priežasčių, Viasat turi teisę keisti ir papildyti Sutartį ir Kainyną, per palydovą keisti programinę įrangą ir (arba) Įrangos kodavimo sistemą, taip pat Sutarties galiojimo laikotarpiu nustatyti naujus mokesčius ir įmokas, apie kurias Klientui pranešama mėnesinėje sąskaitoje, elektroniniu paštu ir Viasat interneto svetainėje adresu www.viasat.lt ne vėliau kaip prieš 30 dienų. Informaciją apie pakeitimus ir papildymus taip pat teikia Viasat Klientų aptarnavimo centras telefonu 8~5 236 33 65.

11.2. Nesutikdamas su Sutarties sąlygų pakeitimu, iš esmės pabloginančiu Kliento padėtį ar kainų padidinimu, Klientas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį pagal 10.3 punktą. Išrašomos sąskaitos sumos padidėjimas dėl įstatymais ar tarptautinės teisės aktais nustatytų mokesčių tarifų padidinimo, nelaikomas kainos padidinimu.

11.3. Šalys susitaria, kad Klientui nepasinaudojus Sutarties 11.2 punkte jam suteikta teise per 30 dienų laikotarpį, kaip numatyta Sutarties 11.1 punkte, laikoma, kad Klientas sutiko su atitinkamais pakeitimais ir Sutartis galioja su naujais pakeitimais.

12. Kitos nuostatos

12.1. Ginčus, susijusius su Sutartimi, šalys sieks išspręsti derybų keliu. Jei Viasat siūlomas taikus ginčo sprendimo būdas nėra priimtinas Klientui, Klientas turi teisę kreiptis į Ryšių reguliavimo tarnybą arba į teismą. Ginčai gali būti sprendžiami pasinaudojus elektronine ginčų sprendimo platforma http://ec.europa.eu/odr/

12.2. Kliento asmens duomenys gali būti naudojami Paslaugų ir atsiskaitymų už suteiktas Paslaugas apskaitos, asmens mokumo vertinimo, įsiskolinimo valdymo bei tiesioginės rinkodaros tikslais. Klientas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę bet kada susipažinti su savo asmens duomenimis, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, taip pat įstatymų nustatyta tvarka turi teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys.

12.3. Viasat turi teisę perduoti Sutartyje nustatytas savo teises ir (arba) pareigas tretiesiems asmenims be Kliento atitinkamo sutikimo, su sąlyga, kad toks perleidimas nesumažins Klientui suteiktų garantijų. Klientas, esant Viasat rašytiniam sutikimui, turi teisę perleisti savo teises ir pareigas pagal šią Sutartį trečiajam asmeniui.

12.4. Viasat tvarko savo kliento asmeninę informaciją laikydamasis Privatumo politikos, kuria nustatyti "Viasat" klientų duomenų tvarkymo principai. Privatumo politika pateikiama "Viasat" tinklalapyje www.viasat.lt

Antenos įrengimas

Sužinokite, kaip montuojama palydovinė antena

Imtuvai

Išsirinkite vieną iš modernių imtuvų

Standartinis kainynas

Susipažinkite su standartinėmis paslaugų kainomis

Uždaryti

GAUKITE ASMENINĮ VIASAT PASIŪLYMĄ

Jei norite įsigyti VIASAT išskirtinėmis sąlygomis, palikite savo kontaktus ir mes Jums paskambinsime darbo dienomis per 24 val.